Groene Hart Ziekenhuis

Vervangen bewegwijzering ziekenhuis door nieuwbouw

Ieder ziekenhuis wil gastvrij en toegankelijk zijn. Maar voor patiënten en bezoekers is het vinden van de juiste balie, wachtkamer of verpleegafdeling vaak een hele opgave. Veel ziekenhuizen hebben meerdere ingangen. En na een bezoek aan een specialist is er regelmatig een vervolgafspraak voor het maken van een foto of het prikken van bloed. Dat betekent dat er zeer veel denkbare routes in een ziekenhuis zijn die allemaal ondersteund moeten worden met de juiste bewegwijzering.

Bij nieuwbouw of verbouw van ziekenhuizen is het opstellen van een gedetailleerd wayfindingplan een must.

Advies over wayfinding

Het Groene Hart Ziekenhuis had behoefte aan aanvullende expertise bij de selectie van een leverancier voor de nieuwe bewegwijzering. Gezocht werd naar een ‘sparring partner’.

Gestart is met een uitgebreide inventarisatie en analyse van de huidige situatie. Daarnaast is aan de hand van de diverse bouwtekeningen een vlekkenplan vervaardigd. Aan de hand van dit vlekkenplan is zichtbaar gemaakt op welke plaatsen er informatie voor een patiënt of bezoeker noodzakelijk is.

Wayfindingplan bewegwijzering

De analyse en het vlekkenplan zijn uiteindelijk aangeboden in de vorm van een wayfindingplan. In samenwerking met Total Facility Management is het aanbestedingstraject begeleid. Gestart is met een Request for Information (RFI). Voor de beoordeling van de ingestuurde informatie zijn objectieve scores gedefinieerd. Op basis van deze scorelijst is het Request for Proposal verstuurd naar de geselecteerde leveranciers. De twee best scorende partijen hebben hun visie en aanpak mogen toelichten. De mondelinge toelichting was uiteindelijk bepalend voor de keuze.

Werkgroep bewegwijzering

Op basis van de geboden ondersteuning is gevraagd om deel uit te maken van de projectgroep en werkgroep tot aan de start van de implementatie. In nauwe samenwerking met de leverancier is gewerkt aan de ontwikkeling van de best passende verwijzingssystematiek, zijn de specificaties en formaten voor de diverse borden bepaald, is advies  gegeven over het ontwerp, het kleurgebruik, de prototypes en het bordenplan. Daarnaast is op basis van de bouwstramienen een voorstel gemaakt voor de nummering van de patiëntenkamers.